Blog

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie mecenas Jolanty Wawrzyniak odniesionym w postępowaniu dotyczącym linii energetycznej posadowionej na nieruchomości Klienta. Mecenas Jolanta Wawrzyniak uzyskała dla Klienta Kancelarii korzystne rozstrzygnięcie wstępne w zakresie ustanowienia służebności przesyłu dla potrzeb znajdujących się na nieruchomości linii energetycznych. W toku postępowania Sąd wydał tzw. postanowienie wstępne, w którym uznał roszczenie Klienta […]Continue reading

Miło nam poinformować, iż mecenas Jolanta Wawrzyniak z sukcesem reprezentowała kolejnego Klienta w sprawie przeciwko przedsiębiorstwu przesyłowemu o ustanowienie służebności przesyłu uzyskując korzystne dla Klienta rozstrzygnięcie przed Sądami dwóch instancji. Sprawa dotyczyła sieci energetycznej znajdującej się na nieruchomości Klienta. Sądy obu instancji w całości podzieliły argumentację reprezentowaną przez Kancelarię Radcy Prawnego w toku postępowania o […]Continue reading

Windykacja należności to skomplikowany proces, którego umiejętne przeprowadzenie skutkuje odzyskaniem środków, do których spłaty zobowiązał się dłużnik. Termin ten nawiązuje do obecnej w Cesarstwie Rzymskim instytucji pilnującej zwracania rzeczy będących w posiadaniu nieuprawnionej do tego osoby. Obecnie windykacja stanowi jedną z usług oferowanych przez kancelarie prawne, a postępowanie to przebiega zgodnie z określonymi przepisami i […]Continue reading

Rozwód to formalne rozwiązanie małżeństwa przez sąd. Dzieli się on na dwa podstawowe rodzaje: z orzekaniem o winie oraz za porozumieniem stron – czyli bez orzekania o winie, a decyzja o zakończeniu związku poprzedzona jest zazwyczaj etapem separacji prawnej bądź faktycznej. Już sam przebieg procedury rozwodowej wywołuje w partnerach ogromne emocje i olbrzymi stres, jednak […]Continue reading

Pozew o rozwód jest dokumentem koniecznym do rozpoczęcia procesu rozwodowego i powinien być sporządzony w określony sposób. Muszą znaleźć się w nim elementy niezbędne dla pisma procesowego oraz powody składania wniosku i samego rozpadu małżeństwa. Pozew o rozwód jako pismo procesowe Pozew o rozwód powinien być przygotowany na piśmie – może być to wydruk komputerowy […]Continue reading

Rodzic ma obowiązek utrzymywania dziecka, a w przypadku zaniedbań na tym polu można wystąpić o alimenty. Z reguły obowiązek alimentacyjny trwa do momentu, w którym dziecko nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie, choć należy pamiętać, że sąd może orzec inaczej. Krok pierwszy – pozew o alimenty  Aby rozpocząć postępowanie, należy złożyć pozew do Sądu […]Continue reading

Bankowy Tytuł Egzekucyjny, a przedawnienie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 czerwca 2017r., w sprawie o sygn. akt. III CZP 17/17 stwierdził, iż wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem. Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez […]Continue reading

  Służebność przesyłu można ustanowić na użytkowaniu wieczystym, ale nie wówczas, gdy urządzenie przesyłowe wybudowane jest przed oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Sąd Najwyższy w Składzie Siedmiu Sędziów w  dniu 16 maja 2017r. w sprawie sygn. akt. III CZP 101/16 podjął uchwałę, że: służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego; użytkownik wieczysty nie […]Continue reading

Czym jest obszar ograniczonego użytkowania Obszar ograniczonego użytkowania – zwany dalej OOU to wydzielona geograficznie strefa ochronna dla terenów gdzie nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska, na który oddziałuje zakład lub inny obiekt m.in. taki jak oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostownie, trasy komunikacyjne, lotniska, linie i stacji elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne. Obszar […]Continue reading