Jak powinien wyglądać pozew o rozwód?

Jak powinien wyglądać pozew o rozwód?

Brak komentarzy

Pozew o rozwód jest dokumentem koniecznym do rozpoczęcia procesu rozwodowego i powinien być sporządzony w określony sposób. Muszą znaleźć się w nim elementy niezbędne dla pisma procesowego oraz powody składania wniosku i samego rozpadu małżeństwa.

Pozew o rozwód jako pismo procesowe

Pozew o rozwód powinien być przygotowany na piśmie – może być to wydruk komputerowy lub dokument spisany odręcznie. Najważniejsze, aby zawierał podpis powoda lub jego pełnomocnika. W pozwie ma znaleźć się także oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli lub pełnomocników oraz adresy zamieszkania stron. Istotny jest również numer PESEL powoda.

W nagłówku dokumentu należy zaznaczyć, iż jest to pozew o rozwód. Poniżej powinno znaleźć się oświadczenie powoda, czyli opis jego żądania wraz z wyjaśnieniem przyczyn złożenia wniosku. Niezbędne jest również wezwanie świadków wskazanych przez powoda oraz biegłych, a także opis załączników złożonych wraz z wnioskiem.

Specyficzne elementy pozwu o rozwód

Najważniejsze w pozwie o rozwód jest żądanie powoda, czyli określenie sposobu rozwiązania małżeństwa – czy ma być to rozwód z orzekaniem o winie jednego bądź obojga małżonków, czy też bez. Konieczne jest również uzasadnienie pozwu, w którym należy zawrzeć informacje dotyczące:

  • okoliczności, w jakich strony się pozwały, jak przebiegało małżeństwo,
  • czy doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego, czyli zerwania więzi emocjonalnej, duchowej i ekonomicznej, oraz w jakich okolicznościach się to stało,
  • czy któraś ze stron doprowadziła swoim zachowaniem do rozpadu związku.

Poparciem powyższych informacji powinny być dowody, na przykład wyciągi, wydruki, dokumenty, zdjęcia czy zeznania świadków oraz stron.

Czego w pozwie o rozwód nie zamieszczać?

Rozwód wiąże się z emocjami, które należy powściągnąć, tworząc wniosek. Najlepiej skupić się na faktach, nie dokonując ocen zachowania małżonka i nie stosując wobec niego nacechowanych negatywnie określeń. Jeśli jednak ocena jest konieczna, warto odwołać się do ogólnych norm społecznych, a nie do subiektywnych wyobrażeń.

0