Windykacja długów Gdańsk – Bankowy Tytuł Egzekucyjny, a przedawnienie

Windykacja długów Gdańsk – Bankowy Tytuł Egzekucyjny, a przedawnienie

Brak komentarzy

Bankowy Tytuł Egzekucyjny, a przedawnienie

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 czerwca 2017r., w sprawie o sygn. akt. III CZP 17/17 stwierdził, iż wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem.

Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Szczecinie o następującej treści.:

„Czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przez wierzyciela będącego bankiem odnosi skutek wobec cesjonariusza tej wierzytelności niebędącego bankiem?”

Sąd Najwyższy stwierdził, że podjęta uchwała wyraża bardziej ogólną myśl, mianowicie, że przerwa biegu przedawnienia wynikająca z dokonania czynności związanych z bankowym tytułem egzekucyjnym, odnosi skutek wyłącznie wobec podmiotu, który mógł wystawić ten tytuł i dochodzić na jego podstawie roszczeń. W związku z tym nabywca wierzytelności  może posługiwać się bankowym tytułem egzekucyjnym, jednakże przerwa biegu przedawnienia nie będzie miała do niego zastosowania. Z chwilą przeniesienia wierzytelności traktuje się go tak, jak gdyby przerwa biegu przedawnienia nie miała miejsca.

Przedmiotowa uchwała stanowi w praktyce zatem odstąpienie od zasady, że nabywca wierzytelności obejmuje ją w stanie,  w jakim przysługuje zbywcy, ze wszystkimi prawami, a zatem również z przerwaniem biegu przedawnienia.

Przedmiotowe odstąpienie oraz odmienne potraktowanie bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE) jest uzasadnione tym, jak to podkreślił Sąd Najwyższy, iż bankowy tytuł egzekucyjny ma charakter wyjątkowy, jest on szczególnym przywilejem banków, i w taki sposób winien być traktowany. W związku z tym inne podmioty nie powinny korzystać z tych udogodnień w całości, w tym zatem również nie mogą one korzystać z przerwania biegu przedawnienia dokonanego przez bank.

Banki od 27 listopada 2015r. nie mogą już wystawiać bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE), lecz należy pamiętać, że te które zostały wystawione pozostają w mocy. Wiele z nich znajduje się obecnie w rękach różnorakich firm windykacyjnych. Niewątpliwie podjęta przed Sąd Najwyższy uchwała może skutecznie uniemożliwić tymże firmom zaspokojenie nabytych wierzytelności.

Przedmiotowa uchwała będzie również miała ogromny wpływ na sprzedaż wierzytelności przez banki. Ciekawe będzie również to, jak zachowają się w związku z powyższą uchwałą nabywcy wierzytelności wobec swoich sprzedawców, czyli banków czy w takiej sytuacji będą oni podejmować próby odstąpienia od zawartych z bankami umów czy też postanowią się oni odwoływać do przepisów o rękojmi za wady prawne zakupionego prawa.

Źródło:

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=181-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach

4