Obszar ograniczonego użytkowania (Gdańsk) wokół portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku uchwalony. Będzie można dostać odszkodowanie.

Obszar ograniczonego użytkowania (Gdańsk) wokół portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku uchwalony. Będzie można dostać odszkodowanie.

Brak komentarzy

Czym jest obszar ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania – zwany dalej OOU to wydzielona geograficznie strefa ochronna dla terenów gdzie nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska, na który oddziałuje zakład lub inny obiekt m.in. taki jak oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostownie, trasy komunikacyjne, lotniska, linie i stacji elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne.

Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się na mocy art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232) – zwanej dalej p.o.ś. aktem prawa miejscowego – uchwałą rady powiatu lub sejmiku województwa. Uchwała taka wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia. W przedmiotowej uchwale określa się: granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenów wynikający z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego.

Roszczenia w związku z ustaleniem ograniczonego obszaru użytkowania

Uchwalenie ograniczonego obszaru użytkowania otwiera drogę do dochodzenia przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze ograniczonego użytkowania następujących roszczeń o:

  • wykup nieruchomości;
  • odszkodowanie za powstałe szkody, w tym z tytułu spadku wartości nieruchomości oraz z tytułu kosztów poniesionych w celu wypełnienia wymagań technicznych dotyczących istniejących budynków.

Podstawę do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu szkody spowodowanej ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania stanowi artykuł 129 p.o.ś. w związku z art. 136 ust. 1 i 3 p.o.ś.

Komu przysługują roszczenia

Prócz właścicieli nieruchomości, którzy mają pierwszeństwo w dochodzeniu wskazanych powyżej roszczeń prawo dochodzenia roszczeń z tytułu ustanowienia OOU na mocy art. 129 ust. 3 p.o.ś.  przysługuje również użytkownikom wieczystym oraz podmiotom, którym przysługuje prawo do nieruchomości.

Wysokość odszkodowań

Wysokości odszkodowań za obszar ograniczonego użytkowania są zróżnicowane i uzależnione oczywiście od konkretnego stanu faktycznego, co powoduje, iż ich wysokość kształtuje się na poziomie od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

0